Adatkezelési tájékoztató

 

Timár Szilvia Anna az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője elkötelezett a látogatók személyes adatainak a védelmében. A regisztrálók adatait bizalmasan kezeli. Megtesz minden olyan lépést, amely garantálja ezen adataik védelmét, és biztonságát.

Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos törvényekkel, különösen az alábbiakkal:

– 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről

– 2001. évi CXIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről.

Timár Szilvia Anna az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és e szabályzatban rögzített elvek szerint kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át.

Kivételt képez a felhasználók rendeléseinek megfelelő kiszolgálásához igénybe vett harmadik fél nyújtotta szolgáltatás, amelyhez szükséges ezen adatok átadása.

Timár Szilvia Anna, kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem alkalmaz az olyan felhasználóval szemben, aki a szükségszerű adatszolgáltatást megtagadja.

A kezelt személyes adatok köre:

A megrendelés során szükségszerűen megadandó adatok:

– Név, cím, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat semmilyen esetben sem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címének megadásával egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen e-mail címen megadott belépésekért minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki a címet regisztrálta.

Az adatkezelés célja:

A személyes adatokat kizárólag az alábbiakban felsorolt tevékenységek céljából használjuk fel:

  • megkeresés a weboldalon keresztül, melynek jogalapja jogos üzleti érdekünk, hogy új fogyasztókat tudjunk kiszolgálni.  A weboldal megkeresése esetén, melyből nem jött létre üzleti kapcsolat a vevő adatait maximum 10 napig tárolja Timár Szilvia Anna az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője megrendelt szolgáltatások teljesítése, melynek jogalapja szerződés teljesítése.

Megrendelésekkel kapcsolatosan az adataidat a következő ideig kezeljük:

  • Hibás rendelés esetén vevő adatait maximum 30 napig tárolja az aromaerintes.hu webáruház. Visszamondott rendelés esetén a vevő adatait maximum 15 napig tárolja az aromaerintes.hu webáruház. A weboldalon létrejött,  szabályos, teljesített megrendelés esetén a vevő adatait maximum 1 évig tárolja a weboldalán az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője Timár Szilvia
  • Minden más esetben vevő adatait 5+1 évig tárolja a Timár Szilvia Anna az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője vagy a hatályos rendelkezéseknek megfelelően, ha az hosszabb határidőt ír elő.
  • A kiállított számlákat a magyar számlatörvények szerint tárolom.

Harmadik személynek, jelen esetben a Foxpost Zrt-nek átadom a megrendelő adatait, a megrendelés teljesítésének céljából.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat más célokra semmilyen esetben sem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, kizárólag a Foxpost Zrt-nek, esetleg hatóságnak történő kiadása. Hacsak erről a törvény nem rendelkezik másként, a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő megnevezése:

Név Timár Szilvia Anna az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője

Cím: 1026 Budapest Trombitás utca 8

Telefonszám: 06 20 9356937

E-mail cím: timarszilvia@t-online.hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó fogalmak meghatározása:

– Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jelen esetben a szolgáltató, aki önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, azok kezelésének a célját, és módját meghatározza.

– Adatkezelés

Alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen az adatok felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, megváltoztatása, zárolása, esetleges törlése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

– Adatfeldolgozás

Az összes adatkezelési feladathoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére szolgál. Az adatkezelő, kizárólag a Foxpost Zrt. futárszolgáltatónak mind adatfeldolgozóként, esetleg hatóságnak adhatja ki.

Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: FoxPost Zrt.

Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca.9

Levelezési címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

Cégjegyzékszáma: 10-10-020309

Adószáma: 25034644-2-10.

Telefonos elérhetősége: +36-1-999-0369

Elektronikus elérhetősége: info@foxpost.hu

Internetes elérhetősége: www.foxpost.hu

 

– Adattovábbítás

Meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetőség biztosítása az adatnak.

– Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy azoknak a visszaállítása többé nem legyen lehetséges.

– Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

Timár Szilvia Anna az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője kérésre tájékoztatást ad az azt kérő személy részére, a rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, és jogalapjáról.

A tájékoztatást a kérelemtől számított 30 napon belül írásban küldi el.

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban bárki fordulhat hozzánk a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Bárki kérheti adatainak helyesbítését, vagy azok törlését. Timár Szilvia Anna az aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője, a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli azokat.

Timár Szilvia Anna aromaerintes.hu webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot ezen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, kiegészítésére.

A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás további ráutaló magatartással elfogadott a módosított tájékoztatóban foglaltakat.